Games
[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "战术主题"] [Black "1"] [Result "*"] [Annotator "FM Valeri Lilov"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/p4p1p/1p3np1/2q5/4p3/4P1N1/PP3PPP/3Q2K1 w - - 0 1"] [PlyCount "9"] {[%evp 0,9,86,91,92,97,95,93,93,94,94,88]} {[%tqu "En","","","","d1d8","",10]} 1. Qd8+ {[%csl Gf6,Gg3][%cal Gc5f8,Rd8g8,Rd8f6]} Kg7 {[%csl Ge4]} {[%tqu "En", "","","","d8f6","",10]} 2. Qxf6+ $3 Kxf6 3. Nxe4+ {[%csl Ye4][%cal Ge4f6,Ge4c5] } Ke5 4. Nxc5 bxc5 {[%csl Ge3]} {[%tqu "En","","","","f2f3","",10]} 5. f3 { [%csl Gc5][%cal Gg1f2,Gf2e2,Ge2d3,Rf3e4,Rf3g4]} (5. Kf1 $18 {Stockfish 010422:} Kd5 6. Ke2 Kc4 7. f3 g5 8. g4 Kb4 9. Kd3 Kb5 10. Kc3 Kb6 11. Kc4 Kc6 12. b3 a6 13. f4 h6 14. f5 Kd6 15. a4 Kc6 16. f6 Kd6 17. a5 Ke5 18. Kxc5 Kxf6 19. b4 Ke5 20. b5 axb5 21. a6 f5 22. gxf5 h5 23. a7 g4 24. f6 Kxf6 {[%eval 847,30]}) * [Event "?"] [Site "?"] [Date "2010.12.09"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "5k2/p4r1p/3q4/2p1p1N1/P1P5/8/6QB/7K w - - 0 1"] [PlyCount "5"] {[%cal Gg5f7][%evp 0,5,231,197,203,0,573,581]} 1. Qa8+ (1. Nxf7 $2 Qd1+ 2. Bg1 Qh5+ 3. Bh2 Qd1+ 4. Qg1 Qf3+ 5. Qg2 Qd1+ $11 {[%csl Yd1,Yf3,Yh5][%cal Rd1f3, Rf3h5,Rf3d1,Rh5f3] 白方无法躲开长将}) 1... Kg7 (1... Ke7 {[%tqu "En", "","","","a8a7","",10]} 2. Qxa7+ {[%cal Ya7f7]} Kf6 {[%tqu "En","","","", "g5e4","",10]} 3. Ne4+ {[%cal Re4f6,Re4d6]} Kg6 4. Qxf7+ $3 (4. Nxd6 $4 Rxa7) 4... Kxf7 5. Nxd6+ {[%csl Yd6,Yh2][%cal Ya4a8]}) {[%tqu "En","","","","a8h8", "",10]} 2. Qh8+ $3 Kxh8 (2... Kg6 {Stockfish 010422:} 3. Nxf7 Qd1+ 4. Bg1 Qf3+ 5. Kh2 Qf4+ 6. Kg2 Qg4+ 7. Kf2 Qf4+ 8. Ke2 Qg4+ 9. Kd2 Qg2+ 10. Kd3 e4+ 11. Kc3 Qf3+ 12. Kd2 Qg2+ $11 {[%eval 0,26]}) 3. Nxf7+ $18 {[%csl Yd6,Yh8][%cal Yf7h8, Yf7d6]} * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "r4r2/p4pk1/1pq1pNpp/2p1Qn2/2PP3R/1P6/5PPP/5R1K w - - 0 1"] [PlyCount "7"] {[%evp 0,7,29993,29994,29995,29996,29997,29998,29999,-30000]} {[%tqu "En","", "","","f6e8","",10]} 1. Ne8+ {[%csl Gg7][%cal Ye5g7,Ye8g7]} (1. Nh5+ { Stockfish 010422: 1)} Kh7 ({Stockfish 010422: 2)} 1... Kg8 2. Qg7+ Nxg7 3. Nf6+ Kh8 4. Rxh6# {[%eval 32762,245] [%wdl 1000,0,0]}) 2. Qg7+ Nxg7 3. Nf6+ Kh8 4. Rxh6# {[%eval 32762,245] [%wdl 1000,0,0]}) 1... Kg8 (1... Kh7 2. Qg7+ Nxg7 3. Nf6+ Kh8 4. Rxh6#) {[%tqu "En","","","","e5g7","",10]} 2. Qg7+ $1 Nxg7 { [%tqu "En","","","","e8f6","",10]} 3. Nf6+ Kh8 4. Rxh6# * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "r4rk1/pqpnnppp/1p2p3/8/3P4/2Q1PPB1/PP2NP1P/3R1KR1 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] {[%csl Gg1,Gg3,Rg8][%cal Yg1g7]} 1. d5 {[%csl Rg7][%cal Gc3g7]} Nxd5 (1... Ng6 {[%cal Rg1g8]} 2. dxe6 fxe6 3. Rxd7) 2. Qxg7+ Kxg7 3. Be5+ {[%cal Yg1g7,Ye5g7]} Kh6 4. Bg7+ Kh5 5. Rxd5+ f5 (5... exd5 6. Nf4+ Kh4 7. Rg4# {[%csl Yh3,Rh4,Yh5] [%cal Gf4h3,Gf4h5,Rg4h4]}) 6. Nf4+ Kh4 7. Rg4+ fxg4 8. Rh5# * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "1r4k1/2prn1pp/1p2q3/1Q1pPp2/1P1B1P2/4P1RP/6P1/2R3K1 w - - 0 1"] [PlyCount "7"] 1. Rxg7+ Kxg7 {[%csl Ge5][%cal Yd4g7]} 2. Qxd7 Qxd7 3. e6+ {[%csl Rd7,Rg7] [%cal Ge5e6,Yd4g7]} Kf8 4. exd7 * [Event "Bled match"] [Site "?"] [Date "1965.??.??"] [Round "10"] [White "Tal, M."] [Black "Larsen, B."] [Result "1-0"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "rqb2rk1/3nbppp/p2pp3/6P1/1p1BPP2/2NB1Q2/PPP4P/2KR3R w - - 0 16"] [PlyCount "43"] [EventDate "1965.??.??"] {[%tqu "En","","","","c3d5","弃马!要做什么?打开e线!",10]} 16. Nd5 $3 {弃马!要做什么?打开e线!} exd5 { 接受弃马,结果又如何?} (16... Bd8 {[%tqu "En","","","","d5f6", "再度打开线路,这次是打开g线",10]} 17. Nf6+ $1 { 再度打开线路,这次是打开g线} gxf6 ({Stockfish 010422:} 17... Nxf6 18. gxf6 e5 19. fxg7 Re8 20. Rhg1 Bb6 21. Bxb6 Qxb6 22. Rg3 a5 23. Qh5 b3 24. Bc4 d5 25. Bxd5 Ra7 26. Rxb3 Qg6 27. Qxg6 hxg6 28. Bc6 Bg4 29. Bxe8 Bxd1 30. Kxd1 exf4 31. Bb5 $18) ({Stockfish 010422:} 17... Bxf6 18. gxf6 e5 19. fxe5 g6 20. e6 fxe6 21. Rhg1 Qb7 22. Qh5 Nxf6 23. Bxf6 Rxf6 24. e5 Qf3 25. Qxf3 Rxf3 26. Be4 $1 {[%cal Re4f3,Re4a8]} Rf5 27. Bxa8 d5 28. Rge1 Rh5 29. Re2 $18) 18. gxf6 Bxf6 {[%tqu "En","","","","h1g1","",10]} 19. Rhg1+ {[%cal Rg1g8] 自然的续着} (19. Rdg1+ {结果一样}) 19... Kh8 {[%tqu "En","","","", "e4e5","赶走黑方黑格象,进攻a1-h8斜线!",10]} 20. e5 $1 {[%cal Rd3h7,Re5f6,Re5d6] 赶走黑方黑格象,进攻a1-h8斜线!还打开另一条斜线:b1-h7} Bg7 {[%tqu "En","","","","f3e4","",10]} 21. Qe4 $18 {[%csl Gh7][%cal Re4h7] 黑方守不住后吃h7兵杀棋}) 17. exd5 {[%cal Re1e7]} f5 (17... g6 { [%tqu "En","","","","d1e1","",10]} 18. Rde1 {[%cal Re1e8] 控制开放线} (18. Rhe1 {结果一样}) 18... Bd8 {[%tqu "En","","","","f3h3","",10]} 19. Qh3 $1 { [%cal Gh3h6,Rh6g7]} Ne5 $8 {黑方唯一的防守方法。} 20. Qh6 Bb6 21. fxe5 Bxd4 {[%tqu "En","","","","e1e4","",10]} 22. Re4 $3 {[%csl Rh4,Rh6][%cal Ge4h4,Rh4h7,Rh6h7] 漂亮!} Bf2 {[%tqu "En","","","","h1f1", "把最后一个子力(车)动员起来。",10]} 23. Rf1 { 把最后一个子力(车)动员起来,并且驱赶对方的象。} Qa7 24. e6 Bb7 $13 {尼基丁教练说:这个局面双方都有机会。}) (17... Bd8 $2 {[%tqu "En","","","","d3h7","",10]} 18. Bxh7+ $3 { 精彩的弃子!打烂黑方的防守阵地。} Kxh7 {[%tqu "En","","","", "f3h5","",10]} 19. Qh5+ Kg8 {[%tqu "En","","","","d4g7","",10]} 20. Bxg7 $3 { 再度弃子!} Kxg7 21. Qh6+ Kg8 {[%tqu "En","","","","g5g6","",10]} 22. g6 { [%cal Gh6h7] 更加直接的做杀} Nf6 {[%tqu "En","","","","g6g7","",10]} 23. g7 $18 {最后的攻击!}) 18. Rde1 {[%cal Re1e8] 依然是控制开放线} Rf7 19. h4 $1 {更为积极的进攻手段} Bb7 {[%tqu "En","","","","d3f5", "引离黑方的f7车,计划车吃e7",10,"g5g6","",0]} 20. Bxf5 $1 {[%cal Gf7f5,Re1e7,Rf5d7] 引离黑方的f7车,计划车吃e7, 还准备消灭d7马!} (20. g6 $5 hxg6 21. h5 gxh5 22. Bxf5 $1 $18 {[%csl Re7][%cal Gf7f5,Re1e7,Re7g7,Re7d7]}) 20... Rxf5 21. Rxe7 Ne5 $1 22. Qe4 Qf8 $1 {[%cal Rf8e7,Gf8f5] 黑方反击了!怎么办?} 23. fxe5 Rf4 { 这步棋黑方积极些!} ({交换车也是白方胜势} 23... Qxe7 24. Qxf5 Bxd5 25. Re1 Re8 26. b3 Qf7 27. Qxf7+ Bxf7 28. Kb2 dxe5 29. Rxe5 Rc8 30. Rc5 Re8 31. a3 bxa3+ 32. Kxa3 Kf8 33. c3 h5 34. Be5 Bg6 35. c4 Bc2 36. Kb2 Be4 37. Kc3 Bg2 38. Ra5 Re6 39. Ra2 Rxe5 40. Rxg2 {转入车兵残局} Re4 41. Rh2 $18 Ke7 42. Kb4 Kd6 43. Ka5 Re3 44. b4 {[%eval 351,31] [%wdl 994,6,0]}) 24. Qe3 { [%tqu "En","","","","f4f3","",0,"b7d5","这个想法挺有意思",10]} Rf3 $6 ( 24... Bxd5 $1 {这个想法挺有意思} 25. exd6 Rxd4 26. Qxd4 Bxh1 {[%csl Rd6] 到此,黑方多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白 埌姝わ紝榛戞柟澶氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂 版锛岄粦鏂瑰鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂? 此,黑方多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方 锛岄粦鏂瑰鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅? わ紝榛戞柟澶氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕 ,黑方多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还 紝榛戞柟澶氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄 岄粦鏂瑰鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄? 黑方多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是 粦鏂瑰鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄? 戞柟澶氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰 方多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占 柟澶氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼 瑰鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼? 多出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优 鍑轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈? 氬嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝 出一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优, 嚭涓€涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑 轰竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑? 一个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭 竴涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€ €涓交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€? 个轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d 釜杞诲瓙锛岀櫧鏂瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6 交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6? 轻子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6 交瀛愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏? 诲瓙锛岀櫧鏂瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电 子,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵 瓙锛岀櫧鏂瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑 愶紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑? ,白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的 紝鐧芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹? 岀櫧鏂瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹 白方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良 櫧鏂瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ 芥柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ? 方多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好 柟澶氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣? 瑰鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇 多出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位 鍑轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆 氬嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆? 出两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置 嚭涓や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛? 轰袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀 两个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置, 袱涓叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧 や釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧? 个兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白 釜鍏碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂? 叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规 兵,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白方 叺锛岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満 碉紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満? ,目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白方机 紝鐩墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼? 岀洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫 目前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白方机会 洰鍓嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫笉 墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫笉? 前的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白方机会不 墠鐨勫眬闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫笉灏? 嶇殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫笉灏忋 的局面白方还是占优,凭借d6兵的良好位置,白方机会不小 殑灞€闈㈢櫧鏂硅繕鏄崰浼橈紝鍑€焏6鍏电殑鑹ソ浣嶇疆锛岀櫧鏂规満浼氫笉灏忋€? } 27. b3 Bf3 28. Qc4+ Kh8 29. Rf7 Qxd6 30. Rxf3 $16 {Tal}) 25. Qe2 { 白方多出两个兵,足以取胜了。} Qxe7 26. Qxf3 dxe5 27. Re1 Rd8 28. Rxe5 Qd6 29. Qf4 Rf8 30. Qe4 $18 {白方至此已经是胜势,黑方现在只 櫧鏂硅嚦姝ゅ凡缁忔槸鑳滃娍锛岄粦鏂圭幇鍦ㄥ彧鏄湪浣滃洶鍏戒箣鏂椼€?} b3 31. axb3 Rf1+ 32. Kd2 Qb4+ 33. c3 Qd6 34. Bc5 $1 Qxc5 35. Re8+ Rf8 36. Qe6+ Kh8 37. Qf7 1-0 [Event "I a Koeln 79/151"] [Site "?"] [Date "2000.??.??"] [Round "?"] [White "Kramnik, Vladimir"] [Black "Leko, Peter"] [Result "1-0"] [Annotator "Kramnik,V"] [SetUp "1"] [FEN "3r3r/4k2p/5bp1/2qPp2B/1pp5/6Q1/1PP3PP/R4R1K w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2000.??.??"] [SourceTitle "ECC5"] [Source "Chess Informant"] [SourceDate "2014.08.19"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2014.08.19"] [SourceQuality "1"] {[%tqu "En","","","","f1f6","",20]} 1. Rxf6 $1 Kxf6 2. Rf1+ Kg7 (2... Ke7 3. Qxe5+ Kd7 4. Bg4# {#}) {[%tqu "En","","","","h5g6","",20,"g3e5","",0]} 3. Bxg6 $1 (3. Qxe5+ Kh6 4. Bxg6 Qxd5) 3... hxg6 $8 4. Qxe5+ Kg8 (4... Kh6 5. Rf4 $18) (4... Kh7 5. Rf7+ Kh6 6. h4 $18) 5. Qe6+ Kh7 6. Rf7+ Kh6 7. Qh3+ Kg5 8. Qg3+ Kh5 {[%tqu "En","","","","g3e5","",20]} 9. Qe5+ $1 g5 (9... Kh6 10. Rf4 $18 { [%csl Gf4][%cal Gf4h4]}) (9... Kh4 10. Rf4#) (9... Kg4 10. Rf4#) 10. Rg7 1-0 [Event "USA-ch"] [Site "New York"] [Date "1957.??.??"] [Round "7"] [White "Fischer, Robert James"] [Black "Sherwin, James T"] [Result "1-0"] [ECO "B87"] [Annotator "Reeh,Oliver"] [PlyCount "71"] [EventDate "1957.??.??"] [EventType "tourn"] [EventRounds "13"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "MCD"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1999.07.01"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,71,19,38,72,47,80,70,72,36,26,25,74,61,57,50,58,31,31,11,41,-2,19,43, 49,28,49,45,50,38,31,38,56,39,69,73,88,74,94,120,115,146,147,116,99,91,91,101, 101,90,97,98,96,99,132,105,35,43,43,9,256,199,363,370,657,656,1381,29974,29981, 1672,1811,29980,29989,29990]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. O-O b5 8. Bb3 b4 9. Nb1 Bd7 10. Be3 Nc6 11. f3 Be7 12. c3 bxc3 13. Nxc6 Bxc6 14. Nxc3 O-O 15. Rc1 Qb8 16. Nd5 exd5 17. Rxc6 dxe4 18. fxe4 Qb5 19. Rb6 Qe5 20. Bd4 Qg5 21. Qf3 Nd7 22. Rb7 Ne5 23. Qe2 Bf6 24. Kh1 a5 25. Bd5 Rac8 26. Bc3 a4 27. Ra7 Ng4 28. Rxa4 Bxc3 29. bxc3 Rxc3 {Abandoning the back rank. Verl鋝st die eigene Grundreihe.} 30. Rxf7 $1 Rc1+ {How does White win now? Wie gewinnt Wei?jetzt?} ({Okay for Black was Okay f黵 Schwarz war} 30... h5 $1 31. Rxf8+ (31. Rf5+ $4 Kh7 32. Rxg5 Rc1+) 31... Kxf8 32. Qf1+ Nf6 (32... Ke7 $2 33. Ra7+ Kd8 34. Qf8#) (32... Qf6 33. Qxf6+ Nxf6 34. h3) 33. Rc4) (30... Rxf7 31. Ra8+ {and mate - the rook f7 is pinned. und Matt - der Turm f7 ist ja gefesselt.}) (30... Qxd5 31. Rxf8+ Kxf8 32. Qf1+ $1 (32. exd5 Rc1+) 32... Qf7 ( 32... Nf6 33. exd5) 33. Ra8+ Ke7 34. Ra7+) 31. Qf1 $1 (31. Rf1+ $4 Kh8 { and now White's back rank weakness decides, since pinned Rf1 cannot capture on f8: und nun entscheidet die Grundreihenschw鋍he von Wei? da der gefesselte Rf1 nicht auf f8 nehmen kann:} 32. Rxc1 Qxc1+) 31... h5 (31... Rxf1+ 32. Rxf1+ Qxd5 (32... Rf7 33. Ra8+ {und Matt.}) 33. Rxf8+ Kxf8 34. exd5 $18) 32. Qxc1 $1 (32. Rxf8+ $2 Kh7 {and Black is on top again! , und Schwarz ist wieder obenauf. }) 32... Qh4 (32... Qxc1+ 33. Rf1+ Kh8 34. Rxc1) 33. Rxf8+ Kh7 34. h3 Qg3 35. hxg4 h4 36. Be6 1-0