Games
[Event "Candidates sf1"] [Site "London"] [Date "1983.11.21"] [Round "1"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Kortschnoj, Viktor"] [Result "0-1"] [ECO "E12"] [WhiteElo "2690"] [BlackElo "2610"] [Annotator "ChessBase"] [PlyCount "104"] [EventDate "1983.11.21"] [EventType "match"] [EventRounds "12"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "Candidates"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] [SourceVersion "2"] [SourceVersionDate "1999.07.01"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,104,28,35,30,8,-11,-3,30,32,32,5,17,19,19,3,48,49,58,35,35,20,23,23, 29,21,65,38,36,0,0,-43,-43,-22,-37,-52,-44,-88,-41,-47,-47,-47,-47,-49,-36,-40, -33,-33,-34,-39,-43,-41,-41,-41,-45,-47,-51,-65,-47,-54,-48,-53,-46,-57,-55, -53,-55,-95,-108,-101,-98,-109,-109,-108,-110,-122,-122,-138,-138,-137,-135, -135,-127,-108,-152,-152,-160,-166,-176,-163,-163,-175,-175,-196,-196,-205, -167,-169,-184,-194,-258,-249,-286,-517,-517,-527,-517]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 (3... Bb4+) 4. Nc3 Bb7 5. a3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. e3 g6 $5 8. Bb5+ (8. Nxd5 $5 {也不错} Qxd5 (8... exd5) 9. Qc2 Nd7 (9... Qd8 $2 10. e4 Bg7 11. Bg5 Qd7 12. Bc4 $16 {Timman-Short/1982/1-0/}) 10. Qxc7 Rc8 11. Qg3 Bd6 12. Qg5 e5 $44 {黑方有补偿}) 8... c6 9. Bd3 Bg7 10. e4 $1 { 典型的反击手段,从中心反击} (10. Nxd5 cxd5 $10 {Tarjan-Adorjan/ 1983/}) 10... Nxc3 11. bxc3 c5 $1 {[%cal Gb8c6]} (11... O-O {Ftacnik-Adorjan/ 1983/1-0/}) 12. Bg5 (12. Be3 {稳健一些} O-O 13. O-O $10) 12... Qd6 (12... Qc7) 13. e5 (13. O-O) 13... Qd7 14. dxc5 $6 {[%csl Gc3] 似乎有些过分} ( 14. O-O O-O 15. Qe2 cxd4 16. cxd4 Nc6 17. Qe3 $13 (17. Be4 $13 {[%cal Gf1d1, Rd4d5,Ga1d1]})) 14... O-O $1 (14... bxc5 $2 15. Bb5 {[%cal Gd7b5,Rd1d8]} Bc6 16. a4 $16) 15. cxb6 axb6 16. O-O Qc7 $15 {[%cal Rc7e5,Rc7c3]} (16... Nc6 17. Be4 Qc7 18. Bf6 $1 Bxf6 19. exf6 Qf4 20. Qb1 $1 $11 {[%cal Gb1e4,Rb1b6]}) 17. Bb5 $6 {面对黑方的攻击,白方该如何应对?象b5似乎不是最佳 潰瀵归粦鏂圭殑鏀诲嚮锛岀櫧鏂硅濡備綍搴斿锛熻薄b5浼间箮涓嶆槸鏈€浣崇殑鏂规 ㈠榛戞柟鐨勬敾鍑伙紝鐧芥柟璇ュ浣曞簲瀵癸紵璞5浼间箮涓嶆槸鏈€浣崇殑鏂规? 对黑方的攻击,白方该如何应对?象b5似乎不是最佳的方案 榛戞柟鐨勬敾鍑伙紝鐧芥柟璇ュ浣曞簲瀵癸紵璞5浼间箮涓嶆槸鏈€浣崇殑鏂规銆? } (17. Re1 Nd7 $1 (17... Qxc3 {并不好} 18. Be7 Re8 19. Bb4 $16) (17... Nc6 18. Be4 Ra5 {[%cal Rc6e5,Rg7e5,Ra5e5,Rc7e5]} 19. Bf6 $11 {[%cal Ge5f6]}) 18. Be7 {黑方弃车进攻!} Bxf3 $1 (18... Nxe5 19. Bxf8 Nxf3+ 20. gxf3 Rxf8 $11 {[%cal Rc7c3,Rg7c3]}) 19. gxf3 (19. Qxf3 $2 Nxe5 20. Rxe5 Bxe5 21. Bxf8 Rxf8 $17) 19... Bxe5 20. Bxf8 Rxf8 {[%cal Re5h2,Rc7c3] =/+/-/+}) (17. Be2 $11) (17. Qe2 $11) 17... Bxe5 (17... Nc6 18. Qd6 (18. Bxc6 Bxc6 19. Bf6 Bb5 $1) 18... Bxe5 19. Qxc7 Bxc7 20. Rfd1 {=/=/+}) 18. Bh6 Bg7 $6 (18... Rd8 $5 { 我个人较为喜欢这步棋,不过,白方有更为精彩的弃子反击 垜涓汉杈冧负鍠滄杩欐妫嬶紝涓嶈繃锛岀櫧鏂规湁鏇翠负绮惧僵鐨勫純瀛愬弽鍑绘? 戜釜浜鸿緝涓哄枩娆㈣繖姝ユ锛屼笉杩囷紝鐧芥柟鏈夋洿涓虹簿褰╃殑寮冨瓙鍙嶅嚮鎵? 个人较为喜欢这步棋,不过,白方有更为精彩的弃子反击手 釜浜鸿緝涓哄枩娆㈣繖姝ユ锛屼笉杩囷紝鐧芥柟鏈夋洿涓虹簿褰╃殑寮冨瓙鍙嶅嚮鎵嬫? 汉杈冧负鍠滄杩欐妫嬶紝涓嶈繃锛岀櫧鏂规湁鏇翠负绮惧僵鐨勫純瀛愬弽鍑绘墜娈? } 19. Nxe5 Rxd1 (19... Qxe5 $4 20. Qxd8#) 20. Raxd1 {[%cal Gb8c6,Gb8d7]} f6 { e5马何去何从?} (20... Nc6 21. Ng4 Rd8 $1 (21... Qe7 $4 {Stockfish 190322:} 22. Rd7 (22. Nf6+ Kh8) 22... Qh4 23. f3 Ne5 24. g3 Qh3 25. Nf6+ Kh8 26. Rxb7 Qxh6 27. f4 Rf8 28. Rf2 Kg7 29. fxe5 Qc1+ 30. Bf1 Qxc3 31. Nd7 Rc8 32. Nxb6 Rc7 33. Rxc7 Qxc7 34. Nc4 Qa7 35. Nd6 Qxa3 36. Rxf7+ Kg8 37. Rf2 Qe3 38. Nc4 Qc3 39. Kg2 g5 40. h3 h5 41. Rf3 Qc2+ 42. Kg1 Qe4 43. Re3 Qd4 44. Kf2 g4 45. hxg4 Qxg4 46. Nd2 h4 47. gxh4 Qxh4+ 48. Rg3+ $18 Kf8 {[%eval 299,34] [%wdl 994,6,0]}) 22. Nf6+ Kh8 {白方无法攻入黑方底线}) (20... Bc6 21. a4 f6 $36 {这时候白方要逃马,黑方较为主动。}) 21. Nd7 $1 {[%csl Rb8, Rd7][%cal Gd1d7,Rd7c7,Rd7g7]} (21. Bc4 $2 {[%cal Rc4g8] 看起来似乎很合理,牵制,但是……} fxe5 22. Bxe6+ Kh8 23. Bg5 { [%cal Gg5f6]} Kg7 24. Rd8 {[%cal Gd8g8,Rg5f6,Rg5h6]} {[%tqu "En","","","", "h7h6","",10]} h6 $1 {[%cal Gg7h7]} 25. Rg8+ Kh7 26. Bf6 {[%tqu "En","","","", "b8c6","",10]} Nc6 $19 {[%csl Gh8][%cal Ga8h8]}) 21... Nxd7 22. Rxd7 Qc5 23. Rg7+ $1 Kh8 24. Rxb7 Qxb5 25. Bg7+ Kg8 26. Bxf6 $14 { 白方尽管已经没有后,但是子力较为灵活,形势略好些}) 19. Bxg7 Kxg7 20. Qd4+ Kg8 (20... f6 {>< sP}) 21. Ng5 $2 {[%cal Gd4h4,Rh4h7]} (21. Ne5 $5 {[%cal Ge5c4,Ge5g4,Rc4b6,Rd4b6,Rg4f6,Rg4h6,Ge5d7] /\ 22.Ng4, 22. Nc4,有些难理解} Rd8 22. Qh4 $1 Rd5 23. Ng4 {[%cal Gg4f6]} Rxb5 24. Rad1 $1 {[%cal Rd1d8]} (24. Nf6+ $2 Kf8 25. Qh6+ (25. Nxh7+ Kg7) 25... Ke7 26. Ng8+ Kd7 27. Rad1+ Bd5 28. Qf8 Kc6 $1 {[%csl Rc5,Rd6,Re7]} 29. Qe8+ Qd7 $19) 24... Rd5 $1 (24... Nc6 $2 25. Rd7 $1) (24... Na6 $2 25. Rd7 $1) (24... Bd5 {[%csl Rd5]} 25. c4 Qxc4 26. Rxd5 $1 (26. Qd8+ Kg7 27. Qf6+ $10) 26... exd5 27. Qd8+ Kg7 28. Qf6+ Kf8 29. Re1 Qe4 30. Qh8+ Ke7 31. Rxe4+ dxe4 32. h4 $36) 25. c4 $1 {[%cal Gh4c4]} Rd6 $1 (25... Rxd1 $2 26. Rxd1 Nc6 27. Rd7 $1 Rxa3 (27... Rd8 28. Nf6+ Kg7 29. Qxh7+ (29. Ne8+ $2 Kf8 30. Nxc7 Rxd7) 29... Kxf6 30. Qxf7+ Kg5 31. h4+ $18) 28. Nf6+ Kg7 29. Qxh7+ Kxf6 30. Qh8+ {/\ 31.Rc7 +-}) 26. Nf6+ Kf8 27. Qf4 Rc6 28. Qh6+ Ke7 29. Ng8+ Ke8 30. Nf6+ $10) {[%tqu "En","","","", "h7h6","",10]} 21... h6 $1 22. Ne4 Bxe4 23. Qxe4 Na6 (23... Nd7 $6 24. Bxd7 Qxd7 25. Qe3 $11 {[%cal Re3b6]}) (23... Nc6 $4 $18 {明显输子}) 24. Qe3 $6 ( 24. Bxa6 Rxa6 25. Qe3 (25. Qb4 {[%cal Gb4a3,Gb4c3]} Rc8 26. Rfc1 {-/+/=/ +黑方较为主动}) 25... Rfa8 $1 26. Qxh6 Rxa3 27. Rxa3 Rxa3 28. h4 Qxc3 29. h5 Ra1 30. hxg6 Rxf1+ 31. Kxf1 Qd3+ 32. Kg1 Qxg6 {-/+/ -+黑方连消带打,获得一个兵的优势,足够获胜了。}) 24... Qc5 $1 (24... h5 25. Bxa6 Rxa6 26. Rfb1 Rfa8 27. Rb3) 25. Qxc5 (25. Qe2 Nc7 $15 ) 25... Nxc5 26. Rfb1 Rfd8 27. Rb4 Rd6 28. Bf1 Kf8 29. a4 $6 (29. Rab1 { 兑换兵>=} Rxa3 30. Rxb6 Rxb6 31. Rxb6 Rxc3 $15 {黑方多一个兵,略优} ) 29... Ra5 $1 {>< a4} 30. g3 Ke7 31. Kg2 f5 32. Bb5 Rd2 $6 {>= Ke7-c7} 33. Rd4 $2 (33. Bc6 $1 {[%cal Rb4b6]} Nd3 (33... Kd6 $2 34. Rxb6 Kc7 35. Rb5 $11 { [%cal Rb5c5,Rb5a5,Gc6b5,Ga4b5]}) 34. Rxb6 (34. Rd4 $2 Rxf2+ 35. Kg1 Rd2 36. Bb5 Ne5 $1 $19) 34... Nxf2 35. Rb5 $1 $19) (33. Rf1 $2 Kd6 $1) 33... Rxd4 34. cxd4 Nxa4 $1 35. Rxa4 Rxb5 36. Ra7+ Kd6 (36... Kf6 $6 37. h4 Rd5 38. Rb7) 37. Rh7 h5 38. Rg7 Rd5 39. Rxg6 b5 $19 40. Kf3 b4 41. Ke3 b3 42. Kd2 Rxd4+ 43. Kc3 b2 $1 44. Kxb2 Rd2+ 45. Kc3 Rxf2 46. h4 f4 47. Rg5 Rf3+ 48. Kd4 Rxg3 49. Rxh5 Re3 50. Rh6 Ke7 51. h5 e5+ 52. Kd5 f3 0-1 [Event "Niksic"] [Site "Niksic"] [Date "1983.??.??"] [Round "1"] [White "Seirawan,Yasser (2605) - Kasp, Yasser"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "0-1"] [ECO "D34"] [WhiteElo "2605"] [BlackElo "2690"] [Annotator "Karsten Müller"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5p2/p1k2P1p/Pp2P2P/3K4/8/8 b - - 0 47"] [PlyCount "15"] [EventDate "1983.08.24"] [EventType "tourn"] [EventRounds "15"] [EventCountry "YUG"] [EventCategory "14"] [SourceTitle "Kasparov"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1999.07.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2005.01.01"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,8,27,24,13,-13,-10,4,30,30,21] [#]} 47... Kc6 $5 (47... b3 $2 48. Kc3 b2 49. Kxb2 Kd4 50. Kb3 Kxe4 51. Kc4 Kxf5 52. Kb5 Kg4 53. Kxa5 f5 54. Kb6 f4 55. a5 f3 56. a6 f2 57. a7 f1=Q 58. a8=Q Qf2+ 59. Kc7 Kxh4 $11) 48. Kc4 Kc7 49. Kd3 (49. Kd4 Kd6 50. Kc4 Ke5 51. Kd3 b3 $19 {Stockfish 190322:} 52. Kc3 ({ Stockfish 190322:} 52. Kd2 Kxe4 53. Kc3 Kxf5 54. Kxb3 Kg4 55. Kc4 Kxh4 56. Kb5 Kg3 57. Kxa5 h4 58. Kb4 h3 59. a5 h2 60. a6 h1=Q 61. Kb5 Qa8 62. Kb6 f5 63. Kb5 f4 64. Kb6 f3 65. a7 f2 66. Kc5 f1=Q 67. Kd4 Qc6 68. a8=Q Qcc4+ 69. Ke3 Qe1# { [%eval -32731,104] [%wdl 0,0,1000]}) 52... Kxe4 53. Kxb3 Kxf5 54. Kc4 Ke4 55. Kc3 Ke3 56. Kc2 f5 57. Kc1 Ke2 58. Kc2 f4 59. Kc3 Ke3 60. Kc4 f3 61. Kd5 f2 62. Ke5 f1=Q 63. Kd6 Ke4 64. Kc6 Qc4+ 65. Kb6 Ke5 66. Kxa5 Kd6 67. Kb6 Qb4+ 68. Ka6 Kc6 69. a5 Qb7# {[%eval -32731,105] [%wdl 0,0,1000]}) 49... Kd7 50. Ke3 Kc6 51. Kd3 Kc5 $22 52. Ke3 (52. e5 fxe5 53. f6 Kd6 $19 {Stockfish 190322:} 54. f7 ({ Stockfish 190322:} 54. Ke4 Ke6 55. f7 Kxf7 56. Kd3 Kf6 57. Kd2 e4 58. Kc1 e3 59. Kc2 b3+ 60. Kc3 Ke5 61. Kd3 b2 62. Kc2 Kd4 63. Kxb2 Kd3 64. Kb3 e2 65. Kb2 e1=Q $19 66. Kb3 Qb4+ 67. Ka2 Kc3 68. Ka1 Qb2# {[%eval -32737,69] [%wdl 0,0, 1000]}) 54... Ke7 55. f8=Q+ Kxf8 56. Kd2 e4 57. Ke1 b3 58. Kd2 e3+ 59. Kc3 Kf7 60. Kd3 Ke6 61. Kc3 Ke5 62. Kd3 b2 63. Kc2 Kd4 64. Kxb2 Kd3 65. Kb3 e2 66. Kb2 e1=Q 67. Kb3 Qb4+ 68. Ka2 Kc3 69. Ka1 Qb2# {[%eval -32735,68] [%wdl 0,0,1000]}) 52... b3 53. Kd3 Kb4 54. e5 (54. Kd2 Ka3 55. Kc1 Ka2 $19 {[%cal Gb3b1]}) 54... Ka3 (54... Ka3 55. exf6 b2 56. Kc2 Ka2 57. f7 b1=Q+ $19 {Stockfish 190322: 1)} 58. Kc3 ({Stockfish 190322: 2)} 58. Kd2 Qxf5 59. Ke3 Qxf7 60. Ke4 Kb3 61. Ke5 Kc4 62. Ke4 Qf6 63. Ke3 Qf5 64. Ke2 Qf4 65. Kd1 Qf2 66. Kc1 Kc3 67. Kd1 Qf1# { [%eval -32747,95] [%wdl 0,0,1000]}) 58... Qxf5 59. Kd4 Qxf7 60. Ke4 Kb3 61. Ke5 Kc4 62. Ke4 Qf6 63. Ke3 Qf5 64. Ke2 Qf4 65. Kd1 Qf2 66. Kc1 Kc3 67. Kd1 Qf1# { [%eval -32747,96] [%wdl 0,0,1000]}) 0-1 [Event "Sicilian Theme GM"] [Site "Buenos Aires"] [Date "1994.10.??"] [Round "6"] [White "Salov, Valery"] [Black "Ljubojevic, Ljubomir"] [Result "1-0"] [ECO "B55"] [WhiteElo "2710"] [BlackElo "2580"] [Annotator "Efstratios Grivas"] [SetUp "1"] [FEN "3b4/pp3p1p/2k2p2/4p3/4P3/2P2NP1/PPK4P/8 w - - 0 22"] [PlyCount "45"] [EventDate "1994.10.??"] [EventType "tourn"] [EventCountry "ARG"] [SourceTitle "Strategy Mastering"] [Source "Chessbase"] {[%evp 0,87,38,18,53,50,72,59,63,24,46,17,19,5,5,5,19,19,19,9,28,28,29,29,29, 29,29,0,0,0,16,16,16,16,32,13,77,40,40,51,51,58,58,44,44,44,48,48,72,70,79,79, 90,80,96,93,112,112,132,132,132,117,117,117,119,105,119,108,111,105,119,111, 140,105,149,149,162,159,178,178,178,178,220,220,254,255,424,428,888,854] [#]} { [%tqu "En","","","","f3h4","The knight is heading for the important outpost.", 10]} 22. Nh4 {The knight is heading for the important outpost.} Be7 {[%tqu "En","","","","h4f5","",10]} 23. Nf5 Bf8 {[%tqu "En","","","","b2b4","Then the procedure for the creation of a passed pawn starts.",10]} 24. b4 $1 {[%csl Rc5] [%cal Gb4c5] Then the procedure for the creation of a passed pawn starts.} Kd7 (24... b5 $2 {can only help White:} 25. Kb3 a6 26. c4 Kd7 27. a4 $18 {[%csl Ra4,Ga6,Rb4,Gb5,Rc4] .}) 25. Kb3 Kc6 26. Kc4 a6 {[%tqu "En","","","","a2a4","", 10]} 27. a4 b6 (27... b5+ 28. axb5+ axb5+ 29. Kb3 Kb6 30. c4 bxc4+ 31. Kxc4 $18 {.}) 28. g4 b5+ 29. Kb3 Kd7 30. Ne3 (30. axb5 axb5 31. c4 $18 {is equally fine. }) 30... Bh6 {[%tqu "En","","","","e3d5","",10]} 31. Nd5 Bg5 {[%tqu "En","","", "","c3c4","",10]} 32. c4 Kc6 {[%tqu "En","","","","d5c3","Forcing Black's hand. ",10]} 33. Nc3 {[%cal Rc3b5,Rc4b5,Ra4b5] Forcing Black's hand.} bxc4+ 34. Kxc4 Bh4 35. Nd5 Bg5 36. h3 {[%cal Gd5e7,Ge7f5,Rh3h4,Rh4g5]} Bh4 {(D) [#] Black is deprived of any counterplay, passively waiting for the end. Such a situation must clearly be avoided.} 37. Ne7+ Kd7 38. Nf5 Be1 39. b5 axb5+ 40. Kxb5 $1 { [%cal Ga4a5,Ga5a6,Ga6a7,Ga7a8] In general, a passed pawn should be created as distantly as possible.} Bd2 {[%tqu "En","","","","b5b6","",10]} 41. Kb6 Be1 42. a5 Bf2+ 43. Kb7 Ke6 44. Kc6 (44. Kc6 {[%csl Rd5,Rd6,Rd7][%cal Re6d7,Re6d6, Re6d5] Black resigned due to} Bg1 45. a6 Bf2 46. Nd6 {[%csl Rb6][%cal Gd6c8, Gc8b6,Ra6a7,Rf2a7]} Bg1 47. Nc8 Bf2 48. Nb6 {[%csl Rb6][%cal Ga6a7] . A clear-cut technical win.}) 1-0