Games
[Event "FIDE Chess.com Grand Swiss"] [Site "Douglas"] [Date "2019.10.17"] [Round "7"] [White "So, Wesley"] [Black "Ganguly, Surya Shekhar"] [Result "1-0"] [ECO "B51"] [WhiteElo "2767"] [BlackElo "2658"] [Annotator "So,Wesley"] [PlyCount "111"] [EventDate "2019.10.10"] [EventType "swiss"] [EventRounds "11"] [EventCountry "IOM"] [SourceTitle "CBM 193"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "2019.12.31"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.31"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,111,33,17,44,41,83,42,67,43,43,45,40,40,40,40,73,44,38,-5,-5,-11,-8, -6,0,-2,-5,-15,-14,-3,-18,-20,-18,-23,0,0,11,0,10,0,49,51,41,57,57,52,52,31,67, 21,21,4,4,17,17,17,67,57,77,77,80,80,80,80,72,80,80,80,83,83,83,83,66,42,108, 114,116,108,220,220,220,220,220,226,227,227,227,206,238,244,248,248,248,256, 345,346,346,346,346,346,346,346,346,361,1032,1032,1032,1260,1189,1459,1615, 25163,1024,1032]} 1. e4 c5 2. Nf3 (2. Nc3 d6 3. d4 $5 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qd2 g6 6. b3 Bh6 7. f4 f5 8. Bb2 Nf6 9. O-O-O Rf8 $5) 2... d6 3. Bb5+ { 莫斯科变例} (3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 e5 7. Nb3 Be7 8. g4 h6 9. Be3 Nbd7 10. a4) 3... Nd7 (3... Bd7 4. Bxd7+ Nxd7 5. O-O Ngf6 6. Qe2 Qc7 7. b3 e6 8. Bb2 Be7 9. d4 cxd4 10. Nxd4 O-O 11. c4 a6 12. Nc3 $14) 4. d4 cxd4 5. Qxd4 a6 6. Bxd7+ Bxd7 7. Nc3 (7. c4) 7... Rc8 { 西西里防御中黑方的战略思想就是从c线进行反击。} (7... e5 8. Qd3 Rc8 9. Nd2 Be6 10. Nf1 Qb6 11. Ne3 Qd4 $11) 8. O-O (8. e5 dxe5 9. Nxe5 f6 10. Nxd7 Qxd7 11. Qxd7+ Kxd7 {这里白方还是较为主动的。}) 8... e5 9. Qd3 h6 10. Nd2 Qc7 11. Rd1 Bg4 12. Re1 $5 (12. f3 Be6 13. Nf1 Nf6 14. Ne3 Be7 15. Bd2 O-O 16. a4 (16. Kh1 b5 17. a4 b4 18. Ncd5 Bxd5 19. exd5 Qb7 20. Qb3 Rb8 21. a5 Nd7 22. Nf5 Rfe8 23. Qc4 Bf8 $11) 16... Rfd8 17. Kh1 d5 (17... Bc4 $5) 18. Ncxd5 (18. exd5 Bb4 {[%csl Re6][%cal Rd8d3]}) 18... Bxd5 19. exd5 Bc5) 12... Nf6 13. Nf1 {[%csl Rd5][%cal Gf1e3]} Be6 {[%cal Ge6d5,Gf6d5]} 14. Ne3 Be7 15. a4 {[%cal Ga4b5]} O-O 16. Rd1 $5 {[%cal Rd1d6,Rd3d6]} Rfd8 {[%cal Gd8d5]} ( 16... Qc5 {[%tqu "En","","","","a4a5","",10]} 17. a5 {[%cal Ra5b6] 获得空间优势} Bd8 $5 18. Qxd6 Bxa5 19. Qxc5 Rxc5 20. Ncd5 Bd8 21. b3 Rc8 $13) (16... Rfe8 17. a5 (17. Bd2 Qc5) 17... Qc5 {[%cal Ge7d8,Rd8a5]} 18. Bd2 ( 18. h3 Bd8) 18... Ng4 (18... Bd8 $5) 19. Nxg4 (19. Ra4 Nxe3 20. Bxe3 Qc7) 19... Bxg4 20. Rdc1 Be6 21. Na4 Qd4 22. Nb6 Rc6) 17. a5 Bf8 (17... d5 $5 { 从中心反击!不过白方也能应对。} 18. Ncxd5 Bxd5 19. exd5 Bc5 20. Qb3 Ne4 21. Bd2 f5 22. Bb4 Nd6 $132 {黑方反击}) (17... Qc5 {[%cal Gd8d7, Ge7d8,Rd8a5]} 18. h3 Re8 $5) 18. Bd2 g6 {[%cal Gf8g7]} (18... Bc4 { 应该是黑方的最强着法。} 19. Nxc4 Qxc4 20. Be1 Qxd3 21. Rxd3 d5 $1 22. exd5 e4 23. Rd4 (23. Rdd1 Bb4) 23... Bd6 (23... Bc5 24. Rda4)) (18... Qc5 19. Be1 $14) 19. Be1 $14 {[%cal Rd1d6,Rd3d6] 枪口对准d6兵。} Qc5 (19... h5 20. f3 Bh6 21. Bh4 Qc5 22. Bf2 {[%cal Rf2c5]}) (19... Nh5 20. Ncd5 Bxd5 21. Qxd5 $36) 20. Na4 {驱赶黑方的后。} Qc6 (20... Qb5 21. Qxb5 axb5 { [%tqu "En","","","","a4b6","",10]} 22. Nb6 Rc6 23. f3 Nd7 {[%cal Rd7b6,Rc6b6, Ga5b6]} {[%tqu "En","_|ڷ1/2ıȡһ+/--/+ƣ_|_~/=׷1/2Ӧ_|Ӧԣ", "","","b6d5","",10]} 24. Nbd5 $14 {d5是白方进攻的强点,保留马是明 5是白方进攻的强点,保留马是明智的选择!}) 21. Nb6 Nxe4 ( 21... Rc7 22. f3 $16) 22. Nxc8 Rxc8 23. c4 f5 24. Bb4 $6 (24. b4 $1 Kf7 (24... Bxc4 {看起来积极,实际上不好!} 25. Qxc4+ Qxc4 26. Nxc4 Rxc4 27. f3 Nf6 28. Rac1 $18) {[%tqu "En","这里~/=追1/2该如_|谓?=BQ?,"","","b4b5","",10]} 25. b5 $1 Qe8 26. bxa6 bxa6 27. Rab1 Nc5 28. Qe2 $16 {[%cal Rb1b6,Rb6d6,Rb6a6] 车将进入b6强点!}) 24... Bxc4 25. Nxc4 Qxc4 26. Qxc4+ Rxc4 27. Ba3 { [%cal Ra3d6] 依然瞄准d6兵。} Kf7 $2 (27... Nc5 28. Rac1 Ra4 29. Bxc5 dxc5 30. Rd7 Rxa5 31. Rxb7 Rb5) 28. Rac1 Ra4 29. f3 Nc5 30. Bxc5 dxc5 31. Rd7+ Kf6 32. Rxb7 Rxa5 33. Rb6+ (33. Rb8 $1 Be7 (33... Bg7 34. Rb6+ Kg5 {[%tqu "En", "_|ڷ1/2-/+Ѿ^^-/+1/2˾3/4=/+Q_|_1/4׷>>~~Q","","","h2h4","",10]} 35. h4+ $1 Kh5 (35... Kxh4 36. Rxg6 $18) 36. g4+ $18) 34. Rb6+ Kf7 35. Rd1 Rb5 36. Rxa6 Rxb2 37. Rd7) 33... Kg5 34. h4+ (34. Rc2 $1) 34... Kh5 35. Rc4 $6 Rb5 36. Rxa6 {[%tqu "En","","","","f8e7","错着。",0,"b5b2","可以取得和棋。", 10]} Be7 $2 {错着。} (36... Rxb2 $1 {可以取得和棋。} 37. Kh2 Rb4 ( 37... Rb1 $5) ({Or} 37... e4 38. fxe4 Rd2) 38. Rxb4 cxb4 39. Kh3 f4 40. Ra5 Bg7 41. Rb5 b3 42. Rxb3 Bf6 43. Rb5 Bxh4 44. Rxe5+ g5) 37. g4+ fxg4 38. Re6 $1 { [%cal Re6e5,Re5c5,Re5h5]} Bxh4 $2 (38... Bd8 39. Rxg4 (39. Rxe5+ $14) 39... Rxb2 (39... Bxh4 40. Rxe5+ g5 41. Re2) 40. Rxe5+ g5 41. hxg5 hxg5 42. Rd5 $1 Be7 43. Re4 Rb7 44. Kg2 $18) 39. Rxe5+ g5 40. fxg4+ Kg6 41. Rexc5 Rxb2 42. Rc6+ Kg7 43. Rd6 Rb1+ (43... Rb7 44. Rcc6 $18) 44. Kg2 Rb2+ 45. Kf3 Rf2+ 46. Ke3 Rf6 {[%cal Gg7g6]} (46... Rf7 47. Rcc6 h5 48. Rg6+ Kh8 49. Rh6+ Kg7 50. Rcg6+ Kf8 51. gxh5 $18 {[%cal Rh5h8]}) 47. Rc7+ Kg6 48. Rxf6+ Kxf6 49. Ke4 Bf2 (49... h5 50. gxh5 Bg3 51. Rb7 Be1 52. Rb6+ Kg7 53. Kf5 Bd2 54. h6+ Kh7 55. Kg4 $18) 50. Rc6+ Kg7 51. Kf5 h5 52. gxh5 Kh7 53. h6 Be3 54. Kg4 Bf4 55. Re6 Bd2 56. Kh5 { [%cal Re6e7]} 1-0